Voorwaarden

Ieders favoriete onderdeel van een website.
  1. ALGEMEEN

Het gebruik van deze website (de “Site”) door u wordt beheerst door deze gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”). U erkent dat u deze voorwaarden hebt gelezen en dat u deze accepteert en ermee instemt zich eraan te houden. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, MAG U GEEN TOEGANG TOT OF ANDERSZINS GEBRUIK VAN DEZE SITE. MAXXIS kan deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Uw gebruik van deze site na een dergelijke wijziging houdt in dat u ermee instemt de gewijzigde voorwaarden te volgen en hieraan gebonden te zijn. Omdat deze voorwaarden voor u bindend zijn in verband met elk gebruik dat u van deze site maakt, wordt u geadviseerd om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen in de voorwaarden.

  1. INHOUD VAN DE SITE

Deze site als geheel, evenals alle materialen, afbeeldingen, tekst (anders dan gebruikersinformatie), illustraties, ontwerpen, iconen, foto’s, videoclips, audiosignalen, structuur, lay-out, software, “look and feel”, en andere elementen op of anderszins waaruit deze site bestaat (gezamenlijk de “inhoud”), worden beschermd door auteursrecht, handelsmerk, handelsstijl en andere intellectuele eigendomswetten en internationale conventies. Tenzij anders vermeld, zijn alle wereldwijde rechten, titels en belangen in en op de site en inhoud eigendom van of in licentie gegeven door MAXXIS en/of zijn gelieerde bedrijven.

MAXXIS verleent u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor toegang tot en gebruik van de Site en Inhoud voor algemene browse- en/of zakelijke doeleinden met MAXXIS. Daarnaast wordt toestemming verleend om delen van de Site elektronisch weer te geven en elektronisch te kopiëren en af te drukken voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik.

Het is u echter in alle gevallen niet toegestaan, u zult niet en u zult anderen niet toestaan om: (i) de Site en/of de Inhoud kopiëren, aanpassen, weergeven, distribueren, publiceren, verspreiden, verzenden, opslaan, verkopen of gebruiken voor enig doel of op enige andere manier dan bedoeld en uitdrukkelijk schriftelijk geautoriseerd door MAXXIS; (ii) proberen van de site te verwijderen, te downloaden, te kopiëren, opnieuw te creëren, te demonteren, te wijzigen, te vernietigen, te knoeien met, te deactiveren, te vertalen, te reverse-engineeren of te decompileren van software of andere inhoud op de site; (iii) uw recht om de Site of de Inhoud te gebruiken toewijzen, verkopen, in sublicentie geven, leasen of anderszins overdragen; (iv) proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot de site, producten of diensten die beschikbaar zijn op de site, andere accounts of computersystemen of netwerken die met de site zijn verbonden door middel van hacking, wachtwoordmining, de imitatie van anderen, het ongeoorloofd gebruik van de gebruiker van een ander naam, wachtwoord of andere informatie, of enig ander middel; en (v) een robot, spider, ander automatisch apparaat of handmatig proces gebruiken om pagina’s van de site of de inhoud te controleren of te kopiëren.

MAXXIS behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de toegang van een persoon of bedrijf tot of gebruik van deze site of een deel daarvan om welke reden dan ook te beperken, te beperken, op te schorten of te beëindigen. MAXXIS behoudt zich verder het recht voor om naar eigen goeddunken enig aspect, kenmerk, functie of inhoud van de site te allen tijde zonder kennisgeving of aansprakelijkheid te wijzigen, op te schorten of stop te zetten.

III. JUIST GEBRUIK

U stemt ermee in de site en inhoud alleen te gebruiken voor juiste, wettige doeleinden en niet voor illegale, onethische, frauduleuze, bedrieglijke of andere doeleinden. U stemt ermee in zich te onthouden van het gebruik van enig apparaat, software of routine om de goede werking van de Site of enige transactie die op de Site wordt uitgevoerd, te verstoren of proberen te verstoren. Verder stemt u ermee in zich te onthouden van het nemen van enige actie die een onredelijke of onevenredig grote belasting van de site-infrastructuur zou kunnen vormen.

U erkent dat sommige delen van de Site (zoals individuele klantaccounts) beperkt zijn en alleen toegankelijk zijn via een wachtwoord. U stemt ermee in om alleen die delen van de Site te openen en te gebruiken die voor uw gebruik zijn geautoriseerd (zoals uw individuele klantaccount) en u te onthouden van het gebruik van wachtwoorden of accountgegevens van derden. Als u een wachtwoord heeft, stemt u ermee in om uw wachtwoord of andere relevante accountinformatie niet bekend te maken of te delen met derden of om uw wachtwoord voor ongeoorloofde doeleinden te gebruiken.

  1. GEBRUIKERSINZENDINGEN

Door inzendingen te plaatsen, bestanden te uploaden, gegevens in te voeren, deel te nemen aan of deel te nemen aan sweepstakes, wedstrijden of promoties, of deel te nemen aan enige andere vorm van communicatie (gezamenlijk “Communicatie”) met, naar of met betrekking tot de Site, verleent u hierbij aan MAXXIS een eeuwigdurend, wereldwijd, onherroepelijk, onbeperkt, niet-exclusief, royaltyvrij recht en licentie voor het gebruiken, kopiëren, weergeven, in licentie geven, in sublicentie geven, aanpassen, distribueren, openbaar uitvoeren, verzenden, wijzigen, bewerken en anderszins exploiteren van dergelijke communicatie, in alle nu bekende media of hierna ontwikkeld. U doet hierbij afstand van elke claim tegen MAXXIS voor vermeende of daadwerkelijke inbreuken op eigendomsrechten, privacy- of publiciteitsrechten, morele rechten of toewijzingsrechten in verband met dergelijke Communicatie. Niettegenstaande het voorgaande, zullen persoonlijke gebruikers- en transactie-informatie vertrouwelijk worden bewaard in overeenstemming met de bepalingen van het MAXXIS privacybeleid.

U stemt ermee in om op deze site alleen communicatie te plaatsen die correct en wettig is en verband houdt met de doeleinden van deze site. U stemt ermee in dat u geen mededelingen aan deze site zult doen en anderen niet zult toestaan dat: (i) inbreuk maken op intellectuele eigendoms-, privacy- of publiciteitsrechten van een derde partij; (ii) obsceen, vulgair, godslasterlijk, lasterlijk, bedreigend, intimiderend, beledigend, hatelijk of beschamend zijn voor een derde; (iii) vormen, of gedrag aanmoedigen dat een strafrechtelijk bureau zou vormen, aanleiding geven tot burgerlijke aansprakelijkheid, of anderszins de wet overtreden; (iv) een virus of ander schadelijk bestanddeel bevatten; (v) valse of misleidende indicaties van oorsprong of feitelijke verklaringen vormen of bevatten; of (vi) reclame of zakelijke aansporing vormen. MAXXIS behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken Berichten die van welke bron dan ook zijn ontvangen, zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen.

  1. MAXXIS COMMUNICATIE AAN U

MAXXIS kan naar eigen goeddunken van MAXXIS e-mail en andere berichten naar u sturen om u te adviseren over wijzigingen of toevoegingen aan deze site, over producten of diensten van MAXXIS of over andere zaken. Dergelijke communicatie is onderworpen aan de voorwaarden van ons privacybeleid. Als u geen e-mail of andere communicatie van ons wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment afmelden voor onze database in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2018 (AVG).

  1. LINKS NAAR ANDERE SITES EN DIENSTEN

Deze Site kan links of verwijzingen bevatten naar websites, diensten of bronnen van derden. Dergelijke links of verwijzingen worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Een dergelijke link of verwijzing vormt geen goedkeuring door MAXXIS van, en MAXXIS geeft geen enkele garantie of verklaring van welke aard dan ook met betrekking tot dergelijke websites, diensten of bronnen van derden.

VII. PRODUCTINFORMATIE

Veel MAXXIS-producten die op deze site worden weergegeven, zijn verkrijgbaar in geselecteerde winkels in de Benelux. De prijzen die op de Site worden weergegeven, zijn vermeld in euro’s, zijn exclusief omzetbelasting (indien van toepassing) en zijn alleen geldig en geldig in de Benelux. U stemt ermee in het MAXXIS-privacybeleid en het eStore-beleid zorgvuldig door te nemen voordat u aankopen doet via de site, en zich daarna te houden aan alle daarin vermelde voorwaarden.

VIII. DISCLAIMERS

DE SITE EN DE INHOUD WORDEN GELEVERD “AS IS, WHERE IS.” VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJST MAXXIS HIERBIJ ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, AF MET BETREKKING TOT DE SITE, ALLE INHOUD EN ALLE INFORMATIE DIE DAARIN IS BEVAT, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICATIES VAN EVENTUELE WAARBORGEN BIJZONDER DOEL, NIET-INBREUK OP INTELLECTUEEL EIGENDOM EN NAUWKEURIGHEID. Zonder de algemeenheid van de vorige zin te beperken, garandeert MAXXIS specifiek niet: (i) dat de werking van of toegang tot de Site ononderbroken of vrij van fouten zal zijn; (ii) dat er passende beveiligingsmaatregelen zullen worden getroffen om ongeoorloofde toegang of ander onrechtmatig gedrag door derden te voorkomen; (iii) dat fouten en defecten van de Site zullen worden gecorrigeerd; (iv) dat de informatie op de Site, inclusief maar niet beperkt tot productprijzen, specificaties, beschikbaarheid, prestatiegegevens, compatibiliteit met andere producten en apparatuur, enz., volledig nauwkeurig, vrij van fouten, betrouwbaar, volledig of actueel is; of (v) dat de Site en zijn server virusvrij zijn of vrij zijn van andere schadelijke componenten.

  1. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL ZAL MAXXIS AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ENIGE ANDERE PARTIJ VOOR ENIGE SCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE VOOR VERLIES VAN TIJD, WINSTVERLIES, BEDRIJFSONDERBREKING EN/OF VERLIES VAN INFORMATIE), GEBASEERD OF OP BASIS VAN GARANTIE, CONTRACT, ENIGE ANDERE WETTELIJKE THEORIE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN OF HET ONVERMOGEN OM DEZE SITE, DE INHOUD OF INFORMATIE OP DEZE SITE TE GEBRUIKEN, EN OF MAXXIS OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. INDIEN MAXXIS MONETAIRE SCHADE WORDT OPGELEGD, ONGEACHT DE VOORGAANDE BEPERKING, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT DERGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID IN GEEN GEVAL HET MINDER VAN DE WERKELIJKE SCHADE OF £500 OVERSCHRIJDT.

  1. VRIJWARING

U GAAT ERMEE AKKOORD OM SCHADELIJKE MAXXIS, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, EN HUN RESPECTIEVE OFFICIERS, BESTUURDERS, AANDEELHOUDERS, WERKNEMERS EN AGENTEN TE VERDEDIGEN, SCHADELIJK TE HOUDEN EN TE BEHOUDEN VAN EN TEGEN ALLE CLAIMS, ACTIES, EISEN, ABLO’S, EISEN INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, REDELIJKE JURIDISCHE EN BOEKHOUDKOSTEN, DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VOORTVLOEIEN UIT UW SCHENDING VAN DEZE VOORWAARDEN, UW GEBRUIK VAN DEZE SITE OF ENIGE COMMUNICATIE DIE U INDIENT.

  1. PRIVACYBELEID

Lees het privacybeleid van MAXXIS voor informatie over de privacypraktijken van MAXXIS met betrekking tot de Site.

XII. DIVERSEN

Deze site wordt beheerd en beheerd door MAXXIS vanuit zijn marketingkantoren in Felixstowe, Suffolk. Deze Overeenkomst zal worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, ongeacht eventuele conflicterende wettelijke bepalingen. Elk geschil dat voortvloeit uit deze Overeenkomst zal uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van Engeland en Wales. Deze Voorwaarden zijn scheidbaar, zodat de gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van enige voorwaarde of bepaling hierin geen invloed heeft op de geldigheid van enige andere voorwaarde of bepaling die hierin is opgenomen. Een dergelijke ongeldige voorwaarde of bepaling zal afdwingbaar zijn voor zover maximaal toegestaan onder de toepasselijke wetgeving. Geen enkele nalatigheid of vertraging door MAXXIS bij het uitoefenen van enig recht hieronder zal gelden als een verklaring van afstand van dat recht en elke schriftelijke verklaring van afstand in een bepaald geval zal niet worden beschouwd als een voortdurende afstand van een dergelijk recht. Alle ontheffingen door MAXXIS moeten worden vastgelegd in een schriftelijk document dat is ondertekend door MAXXIS. U stemt ermee in dat elke claim of rechtsvordering die u heeft met betrekking tot uw gebruik van deze site, de inhoud of de daarin opgenomen informatie, moet worden ingediend binnen een jaar nadat de claim of rechtsvordering zich voordoet.