Villkor

Allas favoritdel av en webbplats.
  1. Allmänt

Användning av denna webbplats (”Webbplatsen”) av dig styrs av dessa användarvillkor (”Villkor”). Du bekräftar att du har läst dessa villkor och att du accepterar och samtycker till att följa dem. OM DU INTE GODKÄNNER DESSA VILLKOR FÅR DU INTE KOMMA ÅT ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA DEN HÄR WEBBPLATSEN. MAXXIS kan från tid till annan ändra dessa villkor. Din användning av denna webbplats efter en sådan ändring utgör ditt samtycke till att följa och vara bunden av villkoren som ändrats. Eftersom dessa villkor är bindande för dig i samband med all användning du gör av denna webbplats, rekommenderas du att regelbundet granska den här sidan för ändringar i villkoren.

 

  1. INNEHÅLLET PÅ WEBBPLATSEN

Denna webbplats som helhet, liksom allt material, bilder, text (annan än användarinformation), illustrationer, mönster, ikoner, fotografier, videoklipp, ljudsignaler, struktur, layout, programvara, ”utseende och känsla” och andra element som finns på eller på annat sätt utgör denna webbplats (gemensamt ”Innehållet”), skyddas av upphovsrätt, varumärke, handelsklänning och andra immaterialrättslagar och internationella konventioner. Om inget annat anges ägs eller licensieras alla globala rättigheter, titlar och intressen i och till webbplatsen och innehållet av MAXXIS och/eller dess anslutna företag.

 

MAXXIS ger dig en begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar licens för att komma åt och använda webbplatsen och innehållet för allmän surfning och / eller bedriva verksamhet med MAXXIS. Dessutom beviljas tillstånd att elektroniskt visa och elektroniskt kopiera och skriva ut papperskopior av webbplatsen för eget personligt, icke-kommersiellt bruk.

 

Under alla omständigheter får du dock inte göra det, det ska du inte och du ska inte tillåta andra att (i) kopiera, anpassa, visa, distribuera, publicera, sprida, överföra, lagra, sälja eller använda webbplatsen och/eller innehållet för andra ändamål eller på något annat sätt än vad som är avsett och uttryckligen godkänt skriftligen av MAXXIS; (ii) försöka ta bort från webbplatsen, ladda ner, kopiera, återskapa, demontera, ändra, förstöra, manipulera, inaktivera, översätta, bakåtkompilera eller dekompilera någon programvara eller annat innehåll på webbplatsen; (iii) tilldela, sälja, underlicensiera, leasa eller på annat sätt överföra din rätt att använda webbplatsen eller innehållet; (iv) försök att få obehörig åtkomst till webbplatsen, alla produkter eller tjänster som finns tillgängliga på webbplatsen, andra konton eller datorsystem eller nätverk som är anslutna till webbplatsen genom hacking, lösenordsutvinning, personifiering av andra, obehörig användning av en annans användarnamn, lösenord eller annan information eller på något annat sätt; och (v) använd någon robot, spindel, annan automatisk enhet eller manuell process för att övervaka eller kopiera sidor på webbplatsen eller innehållet.

 

MAXXIS förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande begränsa, begränsa, tillfälligt upphäva eller avsluta någon persons eller företags tillgång till eller användning av denna webbplats eller någon del därav av någon anledning. MAXXIS förbehåller sig vidare rätten att efter eget gottfinnande ändra, stänga av eller avbryta någon aspekt, funktion, funktion eller innehåll på webbplatsen när som helst utan föregående meddelande eller ansvar.

 

Iii. KORREKT ANVÄNDNING

Du samtycker till att använda webbplatsen och innehållet endast för korrekta, lagliga ändamål och inte för några olagliga, oetiska, bedrägliga, bedrägliga eller andra ändamål. Du samtycker till att avstå från att använda någon enhet, programvara eller rutin för att störa eller försöka störa webbplatsens korrekta arbete eller någon transaktion som utförs på webbplatsen. Du samtycker vidare till att avstå från att vidta några åtgärder som kan medföra en orimlig eller oproportionerligt stor börda på webbplatsens infrastruktur.

 

Du bekräftar att vissa delar av webbplatsen (till exempel enskilda kundkonton) är begränsade och tillgängliga endast via lösenord. Du samtycker till att endast komma åt och använda de områden på webbplatsen som har godkänts för din användning (till exempel ditt individuella kundkonto) och att avstå från att använda lösenord eller kontoinformation från någon tredje part. Om du har ett lösenord samtycker du till att inte avslöja eller dela ditt lösenord eller annan relevant kontoinformation med någon tredje part eller att använda ditt lösenord för något obehörigt ändamål.

 

  1. ANVÄNDARINLÄMNINGAR

Genom att publicera inlämningar, ladda upp filer, mata in data, delta i eller delta i lotterier, tävlingar eller kampanjer, eller delta i någon annan form av kommunikation (kollektivt ”Kommunikation”) med, till eller angående webbplatsen, beviljar du härmed MAXXIS en evig, världsomspännande, oåterkallelig, obegränsad, icke-säker, royaltyfri rätt och licens att använda, kopiera, visa, licensiera, underlicensiera, anpassa, distribuera, offentligt utföra , överföra, modifiera, redigera och på annat sätt utnyttja sådan kommunikation, i alla medier som nu är kända eller senare utvecklade. Du avstår härmed från alla anspråk mot MAXXIS för påstådda eller faktiska överträdelser av äganderätt, rätt till integritet eller publicitet, moraliska rättigheter eller rättigheter till tillskrivning i samband med sådan kommunikation. Oaktat ovanstående ska användarens personliga information och transaktionsinformation upprätthållas i förtroende i enlighet med bestämmelserna i MAXXIS integritetspolicy.

 

Du samtycker till att skicka endast kommunikation till denna webbplats som är korrekt, laglig och relaterad till syftet med denna webbplats. Du samtycker till att du inte kommer och inte tillåter andra att skicka någon kommunikation till denna webbplats som: (i) göra intrång i tredje parts immateriella rättigheter, integritet eller publicitetsrättigheter; ii) är obscena, vulgära, profana, ärekränkande, hotfulla, trakasserande, kränkande, hatiska eller pinsamma för en tredje part, iii) utgöra eller uppmuntra ett straffrättsligt ämbete, ge upphov till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt bryta mot lagen, iv) innehåller ett virus eller annan skadlig komponent, v) utgör eller innehåller falska eller vilseledande ursprungsbeteckningar eller faktaförklaringar, eller vi) utgör reklam eller uppmaning till verksamhet. MAXXIS förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande radera meddelanden som mottagits från någon källa.

 

  1. MAXXIS KOMMUNIKATION TILL DIG

MAXXIS kan skicka e-post och annan kommunikation till dig i syfte att ge dig råd om ändringar eller tillägg till denna webbplats, om eventuella MAXXIS-produkter eller -tjänster eller om andra frågor efter MAXXIS eget gottfinnande. Sådan kommunikation omfattas av villkoren i vår integritetspolicy. Om du inte vill få e-post eller annan kommunikation från oss kan du när som helst avregistrera dig från vår databas i enlighet med dataskyddsförordningen 2018 (GDPR).

 

  1. LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER OCH TJÄNSTER

Den här webbplatsen kan innehålla länkar eller referenser till webbplatser, tjänster eller resurser från tredje part. Sådana länkar eller referenser tillhandahålls endast som en bekvämlighet för dig. Ingen sådan länk eller referens utgör ett godkännande från MAXXIS av, och MAXXIS gör inga garantier eller utfästelser alls avseende sådana webbplatser, tjänster eller resurser från tredje part.

 

Vii. produktinformation

Många MAXXIS-produkter som visas på denna webbplats finns tillgängliga i utvalda butiker i Norden. Priserna som visas på webbplatsen anges i euro, inkluderar inte moms (i förekommande fall) och är giltiga och effektiva endast i Norden. Du samtycker till att noggrant granska MAXXIS integritetspolicy och eStore-policy innan du gör några köp via webbplatsen och därefter följa alla villkor som anges däri.

 

Viii. Friskrivningsklausuler

WEBBPLATSEN OCH INNEHÅLLET TILLHANDAHÅLLS ”I SAMMA FALL, VAR ÄR”. I DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING SOM ÄR JURIDISKT TILLÅTEN ENLIGT LAG FRÅNSÄGER SIG MAXXIS HÄRMED ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, OM WEBBPLATSEN, ALLT INNEHÅLL OCH ALL INFORMATION SOM FINNS DÄRI, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ICKE-INTRÅNG I IMMATERIELLA RÄTTIGHETER OCH NOGGRANNHET. Utan att begränsa den allmänna meningen i föregående mening motiverar MAXXIS särskilt inte: (i) att driften av eller åtkomsten till webbplatsen kommer att vara oavbruten eller felfri; ii) Att lämpliga säkerhetsåtgärder kommer att vidtas för att förhindra obehörig åtkomst eller annat skadligt beteende från tredje mans plats. (iii) att platsfel och defekter kommer att rättas till; iv) att informationen på webbplatsen, inklusive, utan begränsning, produktpriser, specifikationer, tillgänglighet, prestandadata, kompatibilitet med andra produkter och utrustning etc., är helt korrekt, fri från fel, tillförlitlig, fullständig eller i rätt tid; eller v) att webbplatsen och dess server är virusfria eller fria från andra skadliga komponenter.

 

  1. BEGRÄNSNING AV ANSVAR

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA MAXXIS VARA ANSVARIG GENTEMOT DIG ELLER NÅGON ANNAN PART FÖR NÅGRA SKADOR (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, SKADOR FÖR FÖRLORAD TID, FÖRLORAD VINST, AVBROTT I VERKSAMHETEN OCH/ ELLER FÖRLORAD INFORMATION), VARE SIG BASERAT PÅ GARANTI, KONTRAKT, SKADESTÅND ELLER NÅGON ANNAN JURIDISK TEORI, SOM HÄRRÖR FRÅN ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS, INNEHÅLLET ELLER INFORMATIONEN PÅ DENNA WEBBPLATS OCH HURUVIDA MAXXIS HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. OM NÅGRA MONETÄRA SKADOR ÅDRAR SIG MAXXI TROTS DEN FÖREGÅENDE BEGRÄNSNINGEN, SAMTYCKER DU TILL ATT SÅDANT ANSVAR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER FÅR ÖVERSTIGA DET LÄGRE FAKTISKA SKADORNA ELLER £ 500.

 

  1. skadeersättning

DU SAMTYCKER TILL ATT FÖRSVARA, GOTTGÖRA OCH HÅLLA OSKADLIG MAXXIS, DESS ANSLUTNA FÖRETAG OCH DERAS RESPEKTIVE TJÄNSTEMÄN, STYRELSELEDAMÖTER, AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH AGENTER, FRÅN OCH MOT EVENTUELLA KRAV, ÅTGÄRDER, KRAV, SKADOR, FÖRLUSTER, SKULDER, KOSTNADER ELLER UTGIFTER, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, RIMLIGA JURIDISKA OCH BOKFÖRINGSAVGIFTER, TILL FÖLJD AV ELLER SOM HÄRRÖR FRÅN DITT BROTT MOT DESSA VILLKOR, DIN ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS , ELLER NÅGON KOMMUNIKATION DU SKICKAR IN.

 

  1. integritetspolicy

Läs MAXXIS integritetspolicy för information om MAXXIS integritetsrutiner med avseende på webbplatsen.

 

Xii. diverse

Denna webbplats kontrolleras och drivs av MAXXIS från sina marknadsföringskontor i Felixstowe, Suffolk. Detta avtal skall tolkas i enlighet med lagstiftningen i Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, utan hänsyn till några lagkonfliktsbestämmelser. Alla tvister som uppstår enligt detta avtal skall lösas uteslutande av domstolarna i England och Wales. Dessa villkor är avskiljbara, så att ogiltigheten, helt eller delvis, av något villkor eller bestämmelse som ingår häri inte ska påverka giltigheten av något annat villkor eller bestämmelse som finns häri. Ett sådant ogiltigt villkor eller en sådan bestämmelse ska vara verkställbar i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag. Maxxis underlåtenhet eller försening när det gäller att utöva någon rättighet enligt denna under ska fungera som ett avstående från en sådan rättighet och varje skriftligt avstående i ett visst fall ska inte anses vara ett fortsatt avstående från någon sådan rättighet. Alla undantag från MAXXIS måste förkroppsligas i ett skriftligt dokument undertecknat av MAXXIS. Du samtycker till att alla anspråk eller skäl som du kan ha med avseende på din användning av denna webbplats, innehållet eller informationen i den måste inledas inom ett år efter det att anspråket eller orsaken till åtgärden uppstår.